Ngày tháng và Thời gian

Bạn có thể mở hộp thoại Ngày và Giờ của Bộ Xây dựng Báo cáo, bằng cách chọn lệnh Chèn > Ngày và Giờ.

Biểu tượng Gợi ý

Bấm tổ hợp phím Shift-F1 và chỉ con chuột tới một hộp nhập liệu, để xem một chuỗi trợ giúp về hộp đó.


Bật tùy chọn « Kèm thêm ngày » để chèn một trường ngày tháng vào vùng hoạt động của báo cáo. Trường ngày tháng hiển thị ngày tháng hiện thời khi báo cáo được thực hiện.

Bật tùy chọn « Kèm thêm Giờ » để chèn một trường thời gian vào vùng hoạt động của báo cáo. Trường thời gian hiển thị giờ hiện thời khi báo cáo được thực hiện.

Nhấn vào nút OK để chèn trường.

Bạn có thể nhấn vào trường kiểu ngày tháng hoặc thời gian và kéo nó sang vị trí khác bên trong cùng một vùng, hoặc chỉnh sửa các thuộc tính trong cửa sổ Thuộc tính.

Please support us!