Trợ lý Truy vấn > Điều kiện Nhóm lại

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Khớp tất cả các cái sau

Bật tùy chọn này để nhóm lại truy vấn theo tất cả các điều kiện, dùng một toán tử lôgic AND (và).

Khớp bất cứ cái nào trong những cái sau

Bật tùy chọn này để nhóm lại truy vấn theo bất cứ điều kiện nào trong những điều kiện đã đặt, dùng một toán tử lôgic OR (hoặc).

Tên trường

Chọn tên trường cho điều kiện nhóm lại.

Điều kiện

Chọn điều kiện nhóm lại.

Giá trị

Nhập giá trị cho điều kiện nhóm lại.

Trợ lý Truy vấn > Bí danh

Please support us!