Trợ lý Truy vấn > Chi tiết hoặc Tóm tắt

Ghi rõ có nên hiển thị tất cả các bản ghi của truy vấn, hoặc chỉ kết quả của các hàm ghép.

Trang này chỉ được hiển thị khi truy vấn chứa trường thuộc số cho phép dùng hàm ghép.

Truy vấn chi tiết

Bật tùy chọn này để hiển thị tất cả các bản ghi của truy vấn.

Truy vấn tóm tắt

Bật tùy chọn này để hiển thị chỉ kết quả của các hàm ghép.

Hãy chọn hàm ghép và tên trường của trường thuộc số trong hộp liệt kê. Bạn có thể nhập càng nhiều hàm ghép càng cần thiết, một hàm trong mỗi hàm các điều khiển.

Hàm ghép

Chọn hàm ghép.

Tên trường

Chọn tên trường thuộc số.

+

Phụ thêm một hàng các điều khiển.

Gỡ bỏ hàng điều khiển cuối cùng.

Trợ lý Truy vấn > Nhóm lại

Please support us!