Trợ lý Truy vấn > Điều kiện Tìm kiếm

Ghi rõ các điều kiện tìm kiếm để lọc truy vấn.

Khớp tất cả các cái sau

Bật tùy chọn này để lọc truy vấn theo tất cả các điều kiện, dùng một toán tử lôgic AND (và).

Khớp bất cứ cái nào trong những cái sau

Bật tùy chọn này để lọc truy vấn theo bất cứ điều kiện nào trong những điều kiện đã ghi rõ, dùng một toán tử lôgic OR (hoặc).

Trường

Chọn tên trường cho điều kiện lọc.

Điều kiện

Chọn điều kiện cho bộ lọc.

Giá trị

Nhập giá trị cho điều kiện lọc.

Trợ lý Truy vấn > Chi tiết hoặc Tóm tắt

Please support us!