Trợ lý Truy vấn > Thứ tự Sắp xếp

Ghi rõ thứ tự sắp xếp cho các bản ghi dữ liệu trong truy vấn của bạn.

Sắp xếp theo

Ghi rõ trường theo đó cần sắp xếp truy vấn đã tạo.

Tăng dần

Bật tùy chọn này để sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong bảng chữ cái hoặc thuộc số.

Giảm dần

Bật tùy chọn này để sắp xếp theo thứ tự giảm dần trong bảng chữ cái hoặc thuộc số.

Rồi theo

Ghi rõ các trường bổ sung theo chúng có thể sắp xếp truy vấn đã tạo, nếu các trường sắp xếp trước là bằng nhau.

Trợ lý Truy vấn > Điều kiện Tìm kiếm

Please support us!