Trợ lý Truy vấn > Chọn Trường

Ghi rõ bảng để tạo truy vấn, và ghi rõ những trường bạn muốn kèm thêm vào truy vấn.

Bảng

Ghi rõ bảng cho đó cần tạo truy vấn.

Trường có sẵn

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Nhấn nút này để nâng trường đã chọn lên một mục trong danh sách.

v

Nhấn nút này để hạ trường đã chọn xuống một mục trong danh sách.

Trường trong Truy vấn

Hiển thị tất cả các trường sẽ được kèm thêm vào truy vấn mới.

Trợ lý Truy vấn > Thứ tự Sắp xếp

Please support us!