Di trú vĩ lệnh

Trợ lí di trú vĩ lệnh cho tài liệu sơ sở dữ liệu sẽ chuyển các vĩ lệnh đang tồn tại trong tài liệu phụ của một tập tin Base cũ vào vùng lưu trữ vĩ lệnh của tập tin Base mới.

Trước đây, vĩ lệnh chỉ được phép lưu trữ trong tài liệu phụ của các biểu mẫu và báo cáo. Bắt đầu từ OpenOffice.org 3.1 hoặc StarOffice 9.1, vĩ lệnh cũng có thể lưu trữ trong chính bản thân tập tin Base. Điều này có nghĩa là các vĩ lệnh trong tập tin Base bây giờ có thể gọi từ bất kì thành phần con của nó: các biểu mẫu, báo cáo, thiết kế bảng, thiết kế truy vấn, thiết kế quan hệ, khung nhìn dữ liệu bảng.

Tuy nhiên, vì lí do kĩ thuật không thể lưu trữ vĩ lệnh cả trong tập tin Base và tài liệu phụ của nó cùng lúc. Vì vậy, nếu bạn muốn gắn vài vĩ lệnh mới vào tập tin Base, trong khi vẫn còn các vĩ lệnh cũ đang tồn trữ trong tài liệu phụ, bạn phải di chuyển tất cả các vĩ lệnh cũ vào vùng lưu vĩ lệnh của tập tin Base.

Trợ lí di trú vĩ lệnh cho tài liệu sơ sở dữ liệu có thể chuyển các vĩ lệnh tới vùng lưu trữ vĩ lệnh của tập tin Base. Bạn có thể chạy thử các vĩ lệnh và sửa chúng nếu cần.

Ví dụ, có thể là vĩ lệnh từ tài liệu phụ đã có mô đun và vĩ lệnh cùng tên. Sau khi bạn di chuyển vĩ lệnh vào vùng chứa vĩ lệnh chung, bạn phải sửa các vĩ lệnh để cho tên là duy nhất. Thuật sĩ không làm được việc này.

Trợ lí có thể sao lưu tập tin Base vào một thư mục khác với lựa chọn của bạn. Trợ lí sẽ thay đổi tập tin Base gốc. Còn tập tin sao lưu không bị thay đổi.

Lùi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tiếp

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Kết thúc

Áp dụng mọi thay đổi rồi đóng trợ lý.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

Please support us!