Lưu

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

Tạo thư mục mới

Bật tùy chọn này để tạo một thư mục mới bên trong tập tin cơ sở dữ liệu.

Lên một bậc

Nhấn vào để đi lên một bậc trong phân cấp thư mục.

Tên tập tin

Nhập tên tập tin cho báo cáo đã lưu.

Lưu

Nhấn vào để lưu báo cáo vào tập tin cơ sở dữ liệu.

Please support us!