Set up a connection to text files

Ghi rõ thiết lập để nhập khẩu một cơ sở dữ liệu theo định dạng văn bản.

Trong một cơ sở dữ liệu có định dạng văn bản, dữ liệu được cất giữ trong một tập tin ASCII không có định dạng, trong đó mỗi bản ghi làm một hàng. Các trường dữ liệu định giới bằng dấu tách. Văn bản trong trường dữ liệu định giới bằng dấu nháy.

Đường dẫn tới tập tin văn bản

Nhập đường dẫn đến những tập tin văn bản. Chỉ muốn có một tập tin văn bản thì bạn có thể dùng bất cứ phần mở rộng nào trong tên tập tin. Nếu bạn nhập một tên thư mục, tất cả các tập tin văn bản bên trong phải có đuôi « *.csv » để được nhận dạng là tập tin của cơ sở dữ liệu văn bản.

Duyệt

Nhấn vào để mở một hộp thoại lựa chọn tập tin.

Tập tin nhập thô (*.txt)

Nhấn vào để truy cập đến các tập tin văn bản « *.txt ».

Tập tin « giá trị định giới bằng dấu phẩy » (*.csv)

Nhấn vào để truy cập đến các tập tin kiểu « *.csv ».

Tự chọn

Nhấn vào để truy cập đến các tập tin riêng. Nhập phần mở rộng vào hộp văn bản.

Dấu tách trường

Enter or select the character that separates data fields in the text file.

Dấu tách văn bản

Enter or select the character that identifies a text field in the text file. You cannot use the same character as the field separator.

Dấu tách thập phân

Enter or select the character that is used as a decimal separator in the text file, for example, a period (0.5) or a comma (0,5).

Dấu tách hàng nghìn

Enter or select the character that is used as a thousands separator in the text file, for example a comma (1,000), or a period (1.000).

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!