Set up Spreadsheet connection

Vị trí và tên tập tin

Nhập đường dẫn và tên tập tin của tập tin bảng tính.

Duyệt

Nhấn vào để mở một hộp thoại lựa chọn tập tin.

Cần mật khẩu

Bật tùy chọn này để yêu cầu mật khẩu từ người dùng tài liệu cơ sở dữ liệu.

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!