Kết nối Cơ sở Dữ liệu Oracle

Ghi rõ các tùy chọn về chức năng truy cập đến một cơ sở dữ liệu kiểu Oracle.

Cơ sở dữ liệu Oracle

Bạn có thể sử dụng một trình điều khiển JDBC để truy cập một cơ sở dữ liệu Oracle từ hệ điều hành Linux hoặc Solaris. Để truy cập đến cơ sở dữ liệu từ hệ điều hành Windows, bạn cần có một trình điều khiển ODBC.

Tên cơ sở dữ liệu Oracle

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

URL máy phục vụ

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Sổ hiệu cổng

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

Hạng trình điều khiển JDBC Oracle

Enter the name of the JDBC driver.

Hạng thử

Thử kết nối với thiết lập hiện thời.

Xác thực

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!