Kết nối ODBC

Ghi rõ thiết lập cho các cơ sở dữ liệu kiểu ODBC.

Để chỉnh sửa, hoặc thêm bản ghi vào, một bảng cơ sở dữ liệu trong LibreOffice, bảng phải có một trường chỉ mục duy nhất.

Trên nền tảng Linux và Solaris, khuyên bạn dùng một trình điều khiển JDBC thay cho trình điều khiển ODBC. Xem địa chỉ "http://www.unixodbc.org" để tìm một bản thực hiện ODBC trên Linux hoặc Solaris.

Để kết nối tới một cơ sở dữ liệu MS Access dưới Windows, dùng giao diện cơ sở dữ liệu kiểu ADO hoặc Access, thay cho ODBC.

Biểu tượng Ghi chú

Các trình điều khiển ODBC được cung cấp và hỗ trợ bởi nhà chế tạo cơ sở dữ liệu. LibreOffice chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn ODBC 3.


Tên của cơ sở dữ liệu ODBC

Nhập đường dẫn đến tập tin cơ sở dữ liệu.

Duyệt

Nhấn vào để mở một hộp thoại lựa chọn nguồn dữ liệu ODBC:

Chọn một nguồn dữ liệu

Chọn một nguồn dữ liệu tới đó bạn muốn kết nối dùng ODBC. Sau đó thì nhấn vào nút OK.

Xác thực

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!