MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

Kết nối bằng ODBC (khả năng kết nối cơ sở dữ liệu mở)

Kết nối tới một nguồn dữ liệu ODBC đã tồn tại mà đã được đặt ở một mức hệ thống.

Kết nối bằng JDBC (khả năng kết nối cơ sở dữ liệu Java)

Kết nối tới một nguồn dữ liệu JDBC mà đã được đặt ở một mức hệ thống.

Trang trợ lý kế tiếp phụ thuộc vào bạn chọn ODBC hoặc JDBC:

Kết nối ODBC

Kết nối JDBC

Xác thực

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!