Kết nối LDAP

Ghi rõ thiết lập để nhập khẩu một cơ sở dữ liệu thông qua giao thức LDAP. Trang này chỉ hiện rõ nếu bạn đã đăng ký một máy phục vụ LDAP dưới dạng một cơ sở dữ liệu địa chỉ.

URL máy phục vụ

Nhập tên của máy phục vụ LDAP theo định dạng « ldap.máy_phục_vụ.com ».

DN cơ bản

Nhập điểm bắt đầu để tìm kiếm qua cơ sở dữ liệu LDAP, v.d. « dc=com ».

Sổ hiệu cổng

Nhập số thứ tự của cổng cho máy phục vụ LDAP, bình thường là 389.

Dùng kết nối bảo mật (SSL)

Tạo một kết nối bảo mật tới máy phục vụ LDAP thông qua lớp ổ cắm bảo mật (SSL). Mặc định là kết nối SSL dùng cổng 636. Kết nối bình thường dùng cổng 389.

Please support us!