Kết nối JDBC

Ghi rõ các tùy chọn về chức năng truy cập đến một cơ sở dữ liệu kiểu JDBC.

Mẫu thí dụ JDBC

Bạn có thể sử dụng một hạng trình điều khiển JDBC để kết nối tới một cơ sở dữ liệu JDBC từ LibreOffice. Hạng trình điều khiển được cung cấp bởi nhà chế tạo cơ sở dữ liệu. Hai cơ sở dữ liệu JDBC là (v.d.) Oracle và MySQL.

Biểu tượng Ghi chú

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Cơ sở dữ liệu Oracle

Bạn có thể sử dụng một trình điều khiển JDBC để truy cập một cơ sở dữ liệu Oracle từ hệ điều hành Linux hoặc Solaris. Để truy cập đến cơ sở dữ liệu từ hệ điều hành Windows, bạn cần có một trình điều khiển ODBC.

Trong hộp URL nguồn dữ liệu, nhập vị trí của máy phục vụ cơ sở dữ liệu Oracle. Cú pháp của địa chỉ URL phụ thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu. Xem tài liệu hướng dẫn có sẵn với trình điều khiển JDBC để tìm thêm thông tin.

Đối với cơ sở dữ liệu Oracle, cú pháp của địa chỉ URL là:

oracle:thin:@tên_máy:cổng:tên_cơ_sở_dữ_liệu

Cơ sở dữ liệu MySQL

Trình điều khiển cho cơ sở dữ liệu MySQL cũng sẵn sàng ở địa chỉ Web MySQL.

Cú pháp cho cơ sở dữ liệu MySQL là:

mysql://tên_máy:cổng/tên_cơ_sở_dữ_liệu

URL nguồn dữ liệu

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

Hạng trình điều khiển JDBC

Enter the name of the JDBC driver.

Biểu tượng Cảnh báo

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Hạng thử

Thử kết nối với thiết lập hiện thời.

Xác thực

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!