Kết nối ADO

Ghi rõ các tùy chọn về chức năng thêm một cơ sở dữ liệu kiểu ADO.

Biểu tượng Ghi chú

Giao diện ADO là một đối tượng chứa của MS Windows dùng để kết nối đến cơ sở dữ liệu.


Biểu tượng Gợi ý

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


URL nguồn dữ liệu

Nhập địa chỉ URL của nguồn dữ liệu.

URL thí dụ

Để kết nối tới một tập tin kiểu Access 2000, dùng định dạng:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Để kết nối dùng một tên tới một phân loại trên một máy phục vụ SQL Microsoft mà có chức năng quay tên, nhập:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Để truy cập đến một trình điều khiển ODBC dưới dạng một nhà cung cấp:

DSN=SQLSERVER

Duyệt

Nhấn vào để mở một hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu.

Biểu tượng Ghi chú

A user name can have a maximum of 18 characters.


Biểu tượng Ghi chú

A password must contain 3 to 18 characters.


Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!