Kết nối Microsoft Access

Ghi rõ thiết lập để nhập một tập tin cơ sở dữ liệu theo định dạng Microsoft Access hoặc Access 2007.

See also the English Wiki page https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

Tập tin cơ sở dữ liệu Access

Ghi rõ đường dẫn đến tập tin cơ sở dữ liệu.

Duyệt

Nhấn vào để mở một hộp thoại lựa chọn tập tin.

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!