Select Database

Tạo một cơ sở dữ liệu mới, mở một tập tin cơ sở dữ liệu đã có, hoặc kết nối đến một cơ sở dữ liệu đã có.

Tạo một cơ sở dữ liệu mới

Bật tùy chọn này để tạo một cơ sở dữ liệu mới. Tùy chọn này dùng cơ chế cơ sở dữ liệu HSQL với thiết lập mặc định. Trang cuối cùng của trợ lý sẽ xuất hiện kế tiếp.

Trang Web bên ngoài về HSQL.

Mở một tập tin cơ sở dữ liệu đã có

Bật tùy chọn này để mở một tập tin cơ sở dữ liệu từ một danh sách các tập tin vừa mở, hoặc từ một hộp thoại chọn tập tin.

Vừa dùng

Chọn tập tin cơ sở dữ liệu cần mở từ danh sách các tập tin vừa mở. Nhấn vào nút Kết thúc để mở tập tin và thoát khỏi trợ lý ngay lập tức.

Mở

Mở một hộp thoại lựa chọn tập tin trong đó bạn có thể chọn một tập tin cơ sở dữ liệu. Nhấn vào nút Mở hoặc OK trong hộp thoại lựa chọn tập tin để mở tập tin và thoát khỏi trợ lý ngay lập tức.

Kết nối đện một cơ sở dữ liệu đã có

Bật tùy chọn này để tạo một tài liệu cơ sở dữ liệu cho một kết nối cơ sở dữ liệu đã có.

Kiểu cơ sở dữ liệu

Chọn kiểu cơ sở dữ liệu cho kết nối cơ sở dữ liệu đã có.

note

Các kiểu cơ sở dữ liệu Outlook, Evolution, Sổ địa chỉ KDE và Mozilla đều không cần thêm thông tin. Đối với các kiểu cơ sở dữ liệu khác, trợ lý chứa một số trang bổ sung để ghi rõ thông tin được yêu cầu.


Trang trợ lý kế tiếp là một của những trang này:

Lưu và tiếp tục

Ghi rõ nếu bạn muốn đăng ký cơ sở dữ liệu, mở cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa, hoặc chèn một bảng mới.

Thiết lập kết nối tập tin văn bản

Thiết lập một kết nối kiểu MS Access hoặc MS Access 2007

Thiết lập kết nối kiểu LDAP

Thiết lập kết nối kiểu ADO

Thiết lập kết nối kiểu JDBC

Thiết lập kết nối kiểu cơ sở dữ liệu Oracle

MariaDB and MySQL Connection

Thiết lập ODBC

Thiết lập kết nối kiểu bảng tính

Please support us!