Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mà chứa thông tin về một cơ sở dữ liệu nào đó.

Phụ thuộc vào kiểu thao tác và kiểu cơ sở dữ liệu, Trợ lý Cơ sở Dữ liệu chứa một số bước biến đổi.

Select Database

Tạo một cơ sở dữ liệu mới, mở một tập tin cơ sở dữ liệu đã có, hoặc kết nối đến một cơ sở dữ liệu đã có.

Lưu và tiếp tục

Ghi rõ nếu bạn muốn đăng ký cơ sở dữ liệu, mở cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa, hoặc chèn một bảng mới.

Thiết lập kết nối tập tin văn bản

Thiết lập kết nối kiểu dBASE

Thiết lập kết nối kiểu JDBC

Thiết lập kết nối kiểu cơ sở dữ liệu Oracle

MariaDB and MySQL Connection

Thiết lập ODBC

Thiết lập kết nối kiểu bảng tính

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

Lùi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tiếp

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!