Thuộc tính Cấp cao

Ghi rõ một số tùy chọn về một cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Trong một cửa sổ cơ sở dữ liệu, chọn lệnh Sửa > Cơ sở dữ liệu > Thuộc tính > (thẻ) Thuộc tính Cấp cao.


Tính sẵn sàng của những điều khiển sau phụ thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu :

Đường dẫn tới tập tin dBASE

Nhập đường dẫn đến thư mục chứa các tập tin dBASE.

Biểu tượng Cảnh báo

Kiểm tra xem phần mở rộng « *.dbf » của các tập tin dBASE được viết thường.


Duyệt

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể chọn một tập tin hoặc một thư mục.

Thử kết nối

Thử kết nối cơ sở dữ liệu với thiết lập hiện thời.

Đường dẫn tới các tập tin văn bản

Nhập đường dẫn đến thư mục chứa các tập tin văn bản.

Đường dẫn tới bảng tính

Nhập đường dẫn đến tập tin bảng tính mà bạn muốn dùng làm cơ sở dữ liệu.

Tên nguồn dữ liệu ODBC trên hệ thống của bạn

Nhập tên của nguồn dữ liệu ODBC.

Tên người dùng

Nhập tên người dùng cần thiết để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Cần mật khẩu

Bật tùy chọn này thì người dùng sẽ được nhắc nhập mật khẩu để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Tên của cơ sở dữ liệu

Nhập tên của cơ sở dữ liệu.

Tên cơ sở dữ liệu MySQL

Nhập tên của cơ sở dữ liệu MySQL mà bạn muốn dùng làm nguồn dữ liệu.

Tên cơ sở dữ liệu Oracle

Nhập tên của cơ sở dữ liệu Oracle mà bạn muốn dùng làm nguồn dữ liệu.

Tập tin cơ sở dữ liệu Access

Nhập tên của cơ sở dữ liệu MS Access mà bạn muốn dùng làm nguồn dữ liệu..

Tên máy

Nhập tên máy cho nguồn dữ liệu LDAP.

URL nguồn dữ liệu

Nhập vị trí của nguồn dữ liệu JDBC dưới dạng một địa chỉ URL.

Hạng trình điều khiển JDBC

Nhập tên của hạng trình điều khiển JDBC mà kết nối đến nguồn dữ liệu.

Hạng thử

Thử kết nối cơ sở dữ liệu thông qua hạng trình điều khiển JDBC.

Chọn cơ sở dữ liệu

Chọn một cơ sở dữ liệu trong danh sách, hoặc nhấn vào nút Tạo để tạo một cơ sở dữ liệu mới.

Please support us!