Trợ lý Kiểu Kết nối

Thay đổi kiểu kết nối cho cơ sở dữ liệu hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Trong một cửa sổ cơ sở dữ liệu, chọn lệnh Sửa > Cơ sở dữ liệu > Kết nối > Kiểu.


Trợ lý Kiểu Kết nối chứa ba trang. Bạn không thể truyền tất cả các thiết lập từ kiểu cơ sở dữ liệu này sang kiểu cơ sở dữ liệu khác.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng Trợ lý để mở một tập tin cơ sở dữ liệu theo một định dạng không được nhận dạng bình thường bởi một cơ sở dữ liệu đã cài đặt.

Kiểu cơ sở dữ liệu

Chọn kiểu cơ sở dữ liệu đến đó bạn muốn kết nối.

Thuộc tính Cấp cao

Ghi rõ một số tùy chọn về một cơ sở dữ liệu.

Thiết lập Bổ sung

Ghi rõ các tùy chọn bổ sung cho một nguồn dữ liệu.

Please support us!