Thuộc tính Cơ sở dữ liệu

Ghi rõ các thuộc tính về cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Trong một cửa sổ cơ sở dữ liệu, chọn lệnh Sửa > Cơ sở dữ liệu > Thuộc tính.


Thuộc tính Cấp cao

Ghi rõ một số tùy chọn về một cơ sở dữ liệu.

Thiết lập Bổ sung

Ghi rõ các tùy chọn bổ sung cho một nguồn dữ liệu.

Please support us!