Giá trị đã Tạo ra

Ghi rõ các tùy chọn về những giá trị được tự động tạo ra cho các bản ghi dữ liệu mới.

Tính sẵn sàng của những điều khiển sau phụ thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu :

Lấy các giá trị đã tạo ra

Hiệu lực hỗ trợ LibreOffice cho trường dữ liệu được tự động tăng/giảm dần trong nguồn dữ liệu ODBC hoặc JDBC hiện thời. Bật tùy chọn này nếu tính năng tự động tăng/giảm dần trong lớp SDBCX của cơ sở dữ liệu không phải được hỗ trợ. Nói chung, tính năng tự động tăng/giảm dần được chọn cho trường khoá chính.

Tự động tăng/giảm dần câu lệnh

Nhập đặc tả câu lệnh SQL mà hướng dẫn nguồn dữ liệu tự động tăng/giảm dần một trường số nguyên cụ thể. Ví dụ, câu lệnh MySQL sau đã dùng câu lệnh AUTO_INCREMENT để tăng trường « id » mỗi lần câu lệnh tạo một trường dữ liệu :

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Trong mẫu thí dụ này, bạn cần phải nhập « AUTO_INCREMENT » vào hộp Tự động tăng/giảm câu lệnh.

Truy vấn các giá trị đã tạo ra

Nhập một câu lệnh SQL mà trả về giá trị đã tự động tăng/giảm dần cuối cùng cho trường khoá dữ liệu chính. Thí dụ :

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!