Thuộc tính Cấp cao

Ghi rõ các thuộc tính cấp cao về cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Trong một cửa sổ cơ sở dữ liệu, chọn lệnh Sửa > Cơ sở dữ liệu > Thuộc tính > (thẻ) Thuộc tính Cấp cao.


Giá trị đã Tạo ra

Ghi rõ các tùy chọn về những giá trị được tự động tạo ra cho các bản ghi dữ liệu mới.

Thiết lập Đặc biệt

Ghi rõ cách làm việc với dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu.

Please support us!