Thực hiện Câu lệnh SQL

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể nhập một câu lệnh SQL để quản trị một cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, choose Tools - SQL.


Executing SQL Commands

Bạn chỉ có khả năng nhập câu lệnh kiểu quản trị trong hộp thoại này, v.d. Cấp, Tạo bảng hoặc Bỏ bảng, không phải câu lệnh kiểu lọc. Các câu lệnh bạn có thể nhập thì phụ thuộc vào nguồn dữ liệu, chẳng hạn, dBASE chỉ có thể chạy một số của những câu lệnh SQL được liệt kê ở đây.

Biểu tượng Ghi chú

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


Lệnh cần thực thi

Nhập câu lệnh quản trị SQL mà bạn muốn chạy.

Chẳng hạn, đối với một nguồn dữ liệu « Thư tịch », bạn có thể nhập câu lệnh SQL này:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Để tìm thêm thông tin về các câu lệnh SQL, xem tài liệu hướng dẫn có sẵn với cơ sở dữ liệu.

Lệnh đã chạy

Liệt kê các câu lệnh SQL đã thực hiện trước. Để chạy một câu lệnh nào đó lần nữa, nhấn vào nó, rồi nhấn vào nút Chạy.

Trạng thái

Hiển thị kết quả, gồm có lỗi, của câu lệnh SQL bạn đã chạy.

Chạy

Chạy câu lệnh bạn đã nhập vào hộp Lệnh cần thực hiện.

Đóng

Đóng hộp thoại.

Please support us!