Chỉ mục

Cho phép bạn tổ chức các chỉ mục cơ sở dữ liệu dBASE. Một chỉ mục thì cho phép bạn tổ chức nhanh một cơ sở dữ liệu, miễn là bạn truy vấn dữ liệu trong lựa chọn đã được xác định thông qua chỉ mục. Khi bạn thiết kế một bảng, bạn có thể xác định các chỉ mục trên trang thẻ Chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties, click Indexes.


Bảng

Chọn bảng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn phụ lục.

Chỉ mục Bảng

Liệt kê các chỉ mục hiện thời cho bảng cơ sở dữ liệu đã chọn. Để gỡ bỏ một chỉ mục khỏi danh sách, nhấn vào nó, sau đó nhấn vào mũi tên bên phải.

Chỉ mục còn rảnh

Liệt kê các chỉ mục sẵn sàng để gán cho một bảng. Để gán một chỉ mục cho bảng đã chọn, nhấn vào biểu tượng mũi tên bên trái. Mũi tên đôi bên trái thì gán tất cả các chỉ mục sẵn sàng.

<

Dời chỉ mục đã chọn sang danh sách các Chỉ mục Bảng.

<<

Dời tất cả các chỉ mục còn rảnh sang danh sách các Chỉ mục Bảng.

>

Dời các chỉ mục bảng đã chọn sang danh sách các Chỉ mục còn rảnh.

>>

Dời tất cả các chỉ mục bảng sang danh sách các Chỉ mục còn rảnh.

Please support us!