dBASE

Ghi rõ thiết lập cho một cơ sở dữ liệu dBASE.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties.


Để có khả năng xác định quan hệ giữa các bảng, dùng JDBC hoặc ODBC từ bên trong LibreOffice.

Hiển thị các mục nhập không hoạt động

Hiển thị tất cả các bản ghi trong cùng một tập tin, gồm có những bản ghi bị xoá. Bật tùy chọn này thì bạn không thể xoá bản ghi.

Theo định dạng dBASE, các bản ghi bị xoá vẫn còn lại trong tập tin.

Để xem thay đổi nào bạn làm trong cơ sở dữ liệu, đóng kết nối đến cơ sở dữ liệu, sau đó tái kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Bộ ký tự

Hãy chọn chức năng chuyển đổi mã mà bạn muốn dùng để xem cơ sở dữ liệu trong LibreOffice. Sự chọn này không có tác động cơ sở dữ liệu đó. Chọn « Hệ thống » để sử dụng bộ ký tự mặc định của hệ điều hành. Các cơ sở dữ liệu kiểu văn bản và dBASE đều bị hạn chế thành các bộ ký tự có chiều ký tự cố định, trong đó mọi ký tự được mã hoá bằng cùng một số byte.

Dùng ràng buộc đặt tên kiểu SQL92

Trong nguồn dữ liệu, chỉ cho phép những tên dùng các ký tự phù hợp với các ràng buộc SQL92. Các ký tự khác bị từ chối. Mỗi tên phải bắt đầu với một chữ cái (A-Z, a-z) hoặc một dấu gạch dưới (_). Các ký tự còn lại trong tên có thể là chữ cái ASCII, dấu gạch dưới và chữ số.

Chỉ mục

Mở hộp thoại Chỉ mục, trong đó bạn có thể tổ chức các chỉ mục bảng trong cơ sở dữ liệu dBASE hiện thời.

Please support us!