ODBC

Ghi rõ thiết lập cho các cơ sở dữ liệu kiểu ODBC. Thiết lập này bao gồm dữ liệu truy cập người dùng của bạn, thiết lập trình điều khiển và các lời xác định phông.

Tên người dùng

Gõ tên người dùng để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Cần mật khẩu

Người dùng không có mật khẩu này thì không thể truy cập đến cơ sở dữ liệu này. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu này một lần trong mỗi phiên chạy.

Thiết lập Trình Điều khiển

Hãy dùng trường văn bản này để nhập thiết lập trình điều khiển bổ sung tùy chọn (nếu cần).

Bộ ký tự

Hãy chọn chức năng chuyển đổi mã mà bạn muốn dùng để xem cơ sở dữ liệu trong LibreOffice. Sự chọn này không có tác động cơ sở dữ liệu đó. Chọn « Hệ thống » để sử dụng bộ ký tự mặc định của hệ điều hành. Các cơ sở dữ liệu kiểu văn bản và dBASE đều bị hạn chế thành các bộ ký tự có chiều ký tự cố định, trong đó mọi ký tự được mã hoá bằng cùng một số byte.

Chung

Lấy các giá trị đã tạo ra

Hiệu lực hỗ trợ LibreOffice của trường dữ liệu tự động tăng dần cho nguồn dữ liệu ODBC hoặc JDBC hiện thời. Bật tùy chọn này nếu cơ sở dữ liệu không phải hỗ trợ tính năng tự động tăng dần ớ lớp SDBCX của nó. Nói chung, tùy chọn tự động tăng dần được bật cho trường chính.

Tự động tăng/giảm dần câu lệnh

Nhập bộ ghi rõ câu lệnh SQL mà báo nguồn dữ liệu tự động tăng dần một trường dữ liệu Số nguyên nào đó. Thí dụ, một câu lệnh SQL thường dùng để tạo một trường dữ liệu là:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER)

Để tự động tăng dần trường dữ liệu « id » trong một cơ sở dữ liệu MySQL, thay đổi câu lệnh thành:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Nói cách khác, nhập chuỗi « AUTO_INCREMENT » vào hộp Tự động tăng dần câu lệnh.

Truy vấn các giá trị đã tạo ra

Nhập một câu lệnh SQL mà trả về giá trị đã tăng dần cuối cùng cho trường dữ liệu khoá chính. Thí dụ :

SELECT LAST_INSERT_D();

Dùng ràng buộc đặt tên kiểu SQL92

Trong nguồn dữ liệu, chỉ cho phép những tên dùng các ký tự phù hợp với các ràng buộc SQL92. Các ký tự khác bị từ chối. Mỗi tên phải bắt đầu với một chữ cái (A-Z, a-z) hoặc một dấu gạch dưới (_). Các ký tự còn lại trong tên có thể là chữ cái ASCII, dấu gạch dưới và chữ số.

Dùng phân loại cho các cơ sở dữ liệu dựa vào tập tin

Dùng nguồn dữ liệu hiện thời của Phân loại. Có ích khi nguồn dữ liệu ODBC là một trình phục vụ cơ sở dữ liệu. Nếu nguồn dữ liệu ODBC là một trình điều khiển dBASE, bỏ trống hộp chọn này.

Please support us!