Chung

Khi bạn tạo một bảng cơ sở dữ liệu như quản trị, bạn cũng có thể sử dụng thẻ này để quyết định truy cập của người dùng, và để chỉnh sửa dữ liệu hoặ cấu trúc bảng.

Nếu bạn không phải là quản trị, bạn vẫn còn có thể sử dụng thẻ Chung để xem các quyền truy cập của mình đối với bảng đã chọn.

Tên bảng

Hiển thị tên của bảng cơ sở dữ liệu đã chọn.

Kiểu

Hiển thị kiểu cơ sở dữ liệu.

Vị trí

Hiển thị đường dẫn hoàn toàn đến bảng cơ sở dữ liệu.

Đọc dữ liệu

Cho phép người dùng đọc dữ liệu.

Chèn dữ liệu

Cho phép người dùng chèn dữ liệu mới.

Đổi dữ liệu

Cho phép người dùng sửa đổi dữ liệu.

Xoá dữ liệu

Cho phép người dùng xoá dữ liệu.

Đổi cấu trúc bảng

Cho phép người dùng thay đổi cấu trúc của bảng.

Định nghĩa

Cho phép người dùng xoá cấu trúc của bảng.

Sửa tham chiếu

Cho phép người dùng sửa đổi các tham chiếu đã xác định, chẳng hạn, nhập quan hệ mới hoặc xoá quan hệ đã có.

Please support us!