Chung

Chung

Khi bạn tạo một bảng cơ sở dữ liệu như quản trị, bạn cũng có thể sử dụng thẻ này để quyết định truy cập của người dùng, và để chỉnh sửa dữ liệu hoặ cấu trúc bảng.

Mô tả

Please support us!