Gán cột

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, bạn có thể sao chép một bảng bằng cách kéo và thả nó vào bộ chứa bảng. Nếu bạn bật tùy chọn Đính dữ liệu trong trang thứ nhất của hộp thoại Chẽp bảng, hộp thoại Gán cột sẽ mở làm cửa sổ thứ hai. Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để ánh xạ nội dung của một trường dữ liệu trong bảng nguồn tới một trường dữ liệu khác trong bảng đích.

Bảng nguồn

Liệt kê các trường dữ liệu trong bảng nguồn. Để kèm thêm một trường dữ liệu từ bảng nguồn trong bảng đích, đánh dấu trong hộp chọn phía trước tên của trường dữ liệu đó. Để ánh xạ nội dung của một trường dữ liệu trong bảng nguồn tới một trường dữ liệu khác trong bảng đích, nhấn vào trường dữ liệu đó trong danh sách bảng nguồn, rồi bấm mũi tên chỉ lên hoặc xuống. Để kèm thêm tất cả các trường dữ liệu nguồn trong bảng đích, đơn giản nhấn vào Tất cả.

Bảng đích

Liệt kê các trường dữ liệu có thể trong bảng đích. Chỉ những trường dữ liệu được chọn trong danh sách bảng nguồn sẽ được kèm thêm trong bảng đích.

lên

Moves the selected entry up one position in the list.

xuống

Moves the selected entry down one position in the list.

tất cả

Chọn tất cả các trường dữ liệu trong danh sách.

không có

Bỏ dấu khỏi tất cả các hộp chọn trong danh sách.

Please support us!