Định dạng kiểu

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, bạn có thể sao chép một bảng nào đó bằng cách kéo và thả nó vào bộ chứa bảng. Hộp thoại Định dạng kiểu là cửa sổ thứ ba của hộp thoại Chép bảng.

Hộp liệt kê

Liệt kê các trường dữ liệu sẽ được kèm thêm trong bảng đã sao chép.

Thông tin cột

Tên trường

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

Kiểu trường

Select a field type.

Độ dài

Enter the number of characters for the data field.

Lần số

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

Giá trị mặc định

Select the default value for a Yes/No field.

Tự động nhận ra kiểu

LibreOffice có thể tự động nhận ra nội dung trường khi bạn sao chép bảng cơ sở dữ liệu bằng cách kéo và thả.

dòng (tối đa)

Nhập số dòng cần dùng cho chức năng tự động nhận ra kiểu.

Tự động

Hiệu lực chức năng tự động nhận ra kiểu.

Please support us!