Áp dụng cột

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, bạn có thể sao chép một bảng nào đó bằng cách kéo và thả nó vào bộ chứa bảng. Hộp thoại Áp dụng cột là cửa sổ thứ hai của hộp thoại Chép bảng.

Các cột hiện có

Hộp liệt kê bên trái

Lists the available data fields that you can include in the copied table. To copy a data field, click its name, and then click the > button. To copy all of the fields, click the >> button.

Hộp liệt kê bên phải

Lists the fields that you want to include in the copied table.

Cái nút

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Trang kế

Please support us!