Chép Truy vấn hoặc Bảng bằng Kéo và Thả

Kéo và thả một truy vấn sẽ mở hộp thoại Chép bảng, mà cho phép bạn xác định các tùy chọn về chức năng sao chép một truy vấn hoặc bảng.

Để truy cập lệnh này...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Trong hộp thoại Chép Bảng, bạn có thể:

Bạn có khả năng sao chép bên trong cùng một cơ sở dữ liệu, hoặc giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau.

Chép bảng

Bạn có thể sao chép một bảng bằng cách kéo và thả nó vào vùng bảng của một cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu. Hộp thoại Chép bảng sẽ mở.

Áp dụng cột

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, bạn có thể sao chép một bảng nào đó bằng cách kéo và thả nó vào bộ chứa bảng. Hộp thoại Áp dụng cột là cửa sổ thứ hai của hộp thoại Chép bảng.

Định dạng kiểu

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, bạn có thể sao chép một bảng nào đó bằng cách kéo và thả nó vào bộ chứa bảng. Hộp thoại Định dạng kiểu là cửa sổ thứ ba của hộp thoại Chép bảng.

Please support us!