Quan hệ

Cho phép bạn xác định và chỉnh sửa một quan hệ giữa hai bảng khác nhau.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Biểu tượng Ghi chú

Các tùy chọn về chức năng cập nhật và xoá chỉ là sẵn sàng nếu được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu đang dùng.


Bảng

Nếu bạn tạo một quan hệ mới, bạn có thể chọn một bảng từ mỗi hộp tổ hợp trong vùng trên của hộp thoại này.

Nếu bạn đã mở hộp thoại Quan hệ cho quan hệ đã tồn tại, bằng cách nhấn đôi vào đường kết nối trong cửa sổ Quan hệ, thì không thể sửa đổi bảng liên quan.

Trường khoá

Xác định các trường khoá cho quan hệ đó.

Tên của các bảng được chọn cho liên kết thì xuất hiện ở đây dưới dạng tên cột. Nếu bạn nhấn vào một trường nào đó, bạn có thể sử dụng các cái nút mũi tên để chọn một trường trong bảng. Mỗi quan hệ được ghi theo một hàng.

Cập nhật tùy chọn

Ở đây thì bạn có thể bật các tùy chọn sẽ có tác động khi một trường khoá chính bị thay đổi.

Không làm gì

Ghi rõ rằng bất cứ thay đổi nào được làm trong một khoá chính sẽ không có tác động trường khoá bên ngoài khác.

Đang cập nhật tầng xếp

CCập nhật tất cả các trường khoá bên ngoài nếu giá trị của khoá chính tương ứng đã bị sửa đổi (Cập nhật Ghép tầng).

Đặt vô giá trị

Nếu khoá chính tương ứng đã bị sửa đổi, hãy dùng tùy chọn này để đặt giá trị « IS NULL » (vô giá trị) cho tất cả các trường khoá bên ngoài. « IS NULL » có nghĩa là trường rỗng.

Đặt mặc định

Nếu khoá chính tương ứng đã bị sửa đổi, hãy dùng tùy chọn này để đặt một giá trị mặc định cho tất cả các trường khoá bên ngoài. Trong khi tạo bảng tương ứng, giá trị mặc định của một trường khoá bên ngoài sẽ được xác định khi bạn gán các thuộc tính về trường.

Xoá tùy chọn

Ở đây bạn có thể bật các tùy chọn sẽ có tác động khi một trường khoá chính bị xoá.

Không làm gì

Ghi rõ rằng khoá chính sẽ không có tác động trường khoá ngoại khác.

Xoá tầng xếp

Ghi rõ rằng tất cả các trường khoá bên ngoài sẽ cũng bị xoá nếu bạn xoá trường khoá chính tương ứng.

Biểu tượng Cảnh báo

Khi bạn xoá một trường khoá chính bằng tùy chọn Xoá tầng xếp, tất cả các bản ghi dùng khoá này làm khoá ngoại thì cũng bị xoá. Hãy rất cẩn thận khi sử dụng tùy chọn này: có thể xoá phần lớn của cơ sở dữ liệu !


Đặt vô giá trị

Nếu bạn xoá khoá chính tương ứng, giá trị « IS NULL » (vô giá trị) sẽ được gán cho tất cả các trường khoá bên ngoài.

Đặt mặc định

Nếu bạn xoá khoá chính tương ứng, một giá trị cố định sẽ được đặt vào tất cả các trường khoá bên ngoài.

Please support us!