Thiết kế Chỉ mục

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Table Design

Danh sách chỉ mục

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

Chỉ mục mới

Tạo một chỉ mục mới.

Xoá chỉ mục hiện có

Xoá chỉ mục hiện thời.

Thay tên chỉ mục hiện có

Thay đổi tên của chỉ mục hiện thời

Lưu chỉ mục hiền có

Lưu chỉ mục hiện thời trong nguồn dữ liệu.

Đặt lại chỉ mục hiện có

Đặt lại chỉ mục hiện thời về thiết lập đầu tiên (khi hộp thoại mở).

Chi tiết về chỉ mục

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

Duy nhất

Ghi rõ chỉ mục nên cho phép chỉ các giá trị duy nhất hay không. Bật tùy chọn Duy nhất để ngăn cản dữ liệu trùng được nhập vào trường này, cũng đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của dữ liệu.

Trường

Vùng Trường cũng hiển thị danh sách các trường trong bảng hiện thời. Bạn cũng có khả năng lựa chọn nhiều trường đồng thời. Để gỡ bỏ một trường khỏi vùng chọn, lựa chọn mục nhập rỗng ở đầu danh sách.

Trường chỉ mục

Hiển thị danh sách các trường trong bảng hiện tại. Có thể lựa chọn nhiều trường đồng thời.

Thứ tự sắp xếp

Determines the sort order of the indexes.

Đóng

Đóng hộp thoại.

Please support us!