Nhập/đổi mật khẩu

Allows you to enter and confirm a new or changed password. If you have defined a new user, enter the user name in this dialog.

Người dùng

Ghi rõ tên của người dùng mới. Trường này chỉ hiển thị nếu bạn đã xác định một người dùng mới.

Mật khẩu cũ

Enter the old password here. This field is visible when you have opened the dialog via Change password.

Mật khẩu

Nhập mật khẩu mới.

Xác nhận (mật khẩu)

Nhập lại mật khẩu mới.

Please support us!