Trình đơn Ngữ cảnh của Bảng

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, click the Tables icon.


Biểu tượng Ghi chú

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


Phụ thuộc vào hệ thống cơ sở dữ liệu đang dùng, bạn sẽ thấy những mục sau trong các trình đơn ngữ cảnh:

Mở

Hãy dùng lệnh Mở để mở đối tượng đã chọn trong tác vụ mới.

Có một bảng còn mở thì có sẵn vài chức năng để chỉnh sửa dữ liệu trong nó.

Quan hệ

Lệnh này mở cửa sổ Thiết kế Quan hệ mà cho phép bạn xác định quan hệ giữa các bảng cơ sở dữ liệu khác nhau.

Tạo liên kết

Lệnh này sẵn sàng khi đối tượng được chọn. Một liên kết tên « Liên kết đến xxx » (xxx đại diện tên của đối tượng) sẽ được tạo trực tiếp trong cùng một thư mục với đối tượng đã chọn.

Please support us!