Biểu mẫu

Dễ tạo hay chỉnh sửa nội dung cơ sở dữ liệu, dùng biểu mẫu.

Trợ lý Biểu mẫu

Điều khiển Biểu mẫu

The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document.

Biểu mẫu ở chế độ Thiết kế

Ở chế độ Thiết kế thì thiết kế biểu mẫu và xác định các thuộc tính của biểu mẫu và các điều khiển bên trong.

Tìm bản ghi

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Sắp xếp và Lọc Dữ liệu

Mở biểu mẫu ở chế độ người dùng thì bạn sẽ thấy các chức năng sắp xếp và lọc đều trên thanh công cụ.

Please support us!