Thiết kế Truy vấn

Ô Xem Thiết kế Truy vấn thì cho phép bạn tạo và chỉnh sửa một truy vấn cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


Biểu tượng Ghi chú

Phần lớn cơ sở dữ liệu đều dùng truy vấn để lọc hoặc sắp xếp các bảng cơ sở dữ liệu để hiển thị các bản ghi trên máy tính của người dùng. Khung xem cung cấp cùng một chức năng với truy vấn, nhưng ở bên máy phục vụ. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn nằm trên một máy phục vụ có hỗ trợ khung xem thì bạn có thể sử dụng khung xem để lọc các bản ghi trên máy phục vụ để tăng tốc độ hiển thị.


Biểu tượng Ghi chú

Khi chọn lệnh Tạo ô xem trên trang thẻ Bảng của một tài liệu cơ sở dữ liệu, bạn thấy cửa sổ Xem bản thiết kế mà hình như cửa sổ Thiết kế Truy vấn được diễn tả ở đây.


Cửa sổ Thiết kế Truy vấn được cất giữ với một truy vấn đã tạo, nhưng không thể được cất giữ với một ô xem đã tạo.

Ô xem Thiết kế

Để tạo một truy vấn, nhấn vào biểu tượng Truy vấn trong một tài liệu cơ sở dữ liệu, sau đó nhấn vào mục Tạo truy vấn trong ô xem thiết kế.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

Trong vùng trên của ô Xem Thiết Kế của truy vấn, có hiển thị các biểu tượng của hai thanh Thiết kế Truy vấnThiết kế.

Nếu bạn muốn thử một truy vấn nào đó, nhấn-đôi vào tên truy vấn trong tài liệu cơ sở dữ liệu. Kết quả của truy vấn sẽ được hiển thị trong một bảng tương tự với ô Xem Nguồn Dữ Liệu. Ghi chú : bảng được hiển thị chỉ tạm thời.

Khoá trong ô xem Thiết kế Truy vấn

Phím

Hàm

F4

Xem thử

F5

Chạy truy vấn

F7

Thêm bảng hoặc truy vấn


Duyệt

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

Nhấn đôi vào một trường nào đó để thêm nó vào truy vấn. Kéo và thả để xác định quan hệ.

Biểu tượng Ghi chú

Trong khi thiết kế một truy vấn, bạn không thể sửa đổi bảng đã chọn.


Bỏ bảng

Để gỡ bỏ bảng khỏi ô Xem Thiết Kế, nhấn vào đường viền bên trên của cửa sổ bảng, và hiển thị trình đơn ngữ cảnh. Bạn có thể sử dụng lệnh Xoá để gỡ bỏ bảng khỏi ô Xem Thiết Kế. Cũng có thể bấm phím Delete.

Dời bảng và sửa đổi kích cỡ bảng

Bạn có khả năng thay đổi kích cỡ của các bảng, và sắp đặt các bảng, tùy theo ý kiến của mình. Để di chuyển bảng, kéo đường viền bên trên sang vị trí đã muốn. Tăng hay giảm kích cỡ của bảng bằng cách kéo một đường viền hay góc của bảng đến khi tạo kích cỡ đã muốn.

Quan hệ bảng

Nếu có quan hệ dữ liệu giữa một tên trường trong bảng này, và một tên trường trong bảng khác, bạn có thể sử dụng quan hệ này để tạo một truy vấn.

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

Chỉ có thể tạo một truy vấn dựa vào vài bảng liên quan nếu bạn sử dụng LibreOffice làm giao diện cho một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Biểu tượng Ghi chú

Trong một truy vấn, bạn không thể truy cập đến các bảng từ các cơ sở dữ liệu khác nhau. Truy vấn liên quan đến nhiều bảng thì chỉ có thể được tạo bên trong một cơ sở dữ liệu riêng lẻ.


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

Hoặc bấm phím Tab đến khi dòng này được lựa chọn, sau đó bấm tổ hợp phím Shift+F10 để mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Sửa trong nó. Một số cơ sở dữ liệu nào đó chỉ hỗ trợ một tập hợp con của những kiểu nối lại có thể.

Xoá quan hệ

Để xoá một quan hệ giữa hai bảng, nhấn vào đường kết nối, sau đó bấm phím Delete.

Hoặc xoá những mục nhập tương ứng trong vùng Trường liên quan trong hộp thoại Quan hệ. Hoặc bấm phím Tab đến khi véc-tơ kết nối được tô sáng, sau đó bấm tổ hợp phím Shift+F10 để mở trình đơn ngữ cảnh và chọn lệnh Xoá.

Defining the query

Chọn những điều kiện sẽ xác định truy vấn này. Mỗi cột của bảng thiết kế thì chấp nhận một trường dữ liệu cho truy vấn. Nhiều điều kiện trong cùng một hàng được liên kết bằng toán tử AND (và) lôgic.

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

Xoá tên trường

Để gỡ bỏ một tên trường khỏi truy vấn, nhấn vào đầu cột của trường, sau đó chọn lệnh Xoá trong trình đơn ngữ cảnh của cột.

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

Giản đồ

Nhập tên của giản đồ được gán cho ô xem kiểu truy vấn hay ô xem bảng.

Tên truy vấn hay tên ô xem bảng

Nhập tên của ô xem kiểu truy vấn hay bảng.

Lọc dữ liệu

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

Trường

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

Bí danh

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT column AS alias FROM table.

Thí dụ:

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

Bảng

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

Sắp xếp

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

Hiện rõ

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

Tiêu chuẩn

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

hoặc

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

Hàm

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

Tùy chọn

SQL

Hiệu ứng

Không có hàm

Không có hàm sẽ được thực hiện.

Trung bình

AVG

Tính giá trị trung bình số học của một trường nào đó.

Đếm

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*): Gửi một dấu sao (*) làm đối số thì đếm tất cả các bản ghi trong bảng đó.

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

Tối đa

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

Tối thiểu

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

Tổng

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

Nhóm

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


Bạn cũng có thể nhập lời gọi hàm một cách trực tiếp vào câu lệnh SQL. Cú pháp là:

SELECT FUNCTION(column) FROM table.

Chẳng hạn, lời gọi hàm theo SQL để tính tổng là:

SELECT SUM("Price") FROM "Article".

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

Trong câu lệnh SQL, hàm tương ứng là:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM table

Ví dụ :

SELECT COUNT(*) AS count FROM "Item"

Biểu tượng Ghi chú

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


Thí dụ

Trong mẫu thí dụ sau, một truy vấn được chạy qua hai bảng: một bảng « Item » (mục) có trường « Item_No » (số nhận diện mục), và một bảng « Suppliers » (các nhà cung cấp) có trường « Supplier_Name » (tên nhà cung cấp). Hơn nữa, cả hai bảng đều có một tên trường dùng chung: « Supplier_No » (số nhận diện nhà cung cấp).

Những bước sau cần thiết để tạo một truy vấn chứa tất cả các nhà cung cấp mà giao nhiều hơn ba mục.

 1. Chèn hai bảng « Item » (mục) và « Suppliers » (các nhà cung cấp) vào bản thiết kế truy vấn.

 2. Liên kết các trường « Supplier_No » (số nhà cung cấp) của hai bảng nếu chưa có quan hệ như vậy.

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. Nhập « >3 » làm tiêu chuẩn, sau đó tắt trường « Hiện rõ ».

 5. Nhấn đôi vào trường « Supplier_Name » (tên nhà cung cấp) trong bảng « Nhà cung cấp » và chọn hàm « Nhóm » (Group).

 6. Chạy truy vấn.

Nếu hai trường « price » (đại diện giá mỗi mục) và « Supplier_No » (đại diện nhà cung cấp mục) có trong bảng « Item » (Mục), thì bạn có thể tính giá trung bình của mục được nhà đó cung cấp, dùng truy vấn này:

 1. Chèn bảng « Item » (mục) vào bản thiết kế truy vấn.

 2. Nhấn đôi vào hai trường « Price » (giá) và « Supplier_No » (số nhà cung cấp).

 3. Hiệu lực dòng Hàm và chọn hàm « Trung bình » (average) trong trường « Price » (giá).

 4. Bạn cũng có thể nhập « Trung bình » làm tên bí danh vào dòng.

 5. Chọn Group (nhóm) cho trường « Supplier_No » (số nhận diện nhà cung cấp).

 6. Chạy truy vấn.

Có sẵn những chức năng trình đơn ngữ cảnh và ký hiệu :

Hàm

Shows or hides a row for the selection of functions.

Tên bảng

Hiển thị hay ần hàng chứa tên của bảng.

Tên bí danh

Hiển thị hay ẩn hàng dành cho tên bí danh.

Giá trị riêng biệt

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

Chẳng hạn, nếu họ « Nguyễn » xảy ra nhiều lần trong cơ sở dữ liệu địa chỉ của bạn, có thể bật tùy chọn Giá trị Riệng biệt để ghi rõ trong truy vấn rằng họ « Nguyễn » sẽ xảy ra chỉ một lần.

Đối với một truy vấn có vài trường, tổ hợp các giá trị từ tất cả các trường phải là duy nhất, để tạo kết quả từ một bản ghi nào đó. Chẳng hạn, trong sổ địa chỉ bạn có họ « Nguyễn » một lần trong Hà Nội và hai lần trong TP Hồ Chí Minh. Dùng tùy chọn Giá trị Riêng biệt, truy vấn sẽ dùng hai trường « họ » và « thành phố » và trả về kết quả « Nguyễn ở Hà Nội » một lần, và « Nguyễn ở TP Hồ Chí Minh » một lần.

Theo mã SQL, câu lệnh này tương ứng với vị ngữ DISTINCT (riêng biệt).

Giới hạn

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Tạo điều kiện lọc

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

Toán tử

Nghĩa

Điều kiện được thỏa nếu...

=

bằng

... trường có nội dung trùng với biểu thức đã ngụ ý.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

không bằng

... nội dung của trường không tương ứng với biểu thức đã ghi rõ.

>

lớn hơn

... trường có nội dung lớn hơn biểu tượng đã ghi rõ.

<

nhỏ hơn

... trường có nội dung nhỏ hơn biểu thức đã ghi rõ.

>=

lớn hơn hay bằng

... trường có nội dung lớn hơn hay bằng biểu thức đã ghi rõ.

<=

nhỏ hơn hay bằng

... trường có nội dung nhỏ hơn hay bằng với biểu thức đã ghi rõ.


Lệnh LibreOffice

Câu lệnh SQL

Nghĩa

Điều kiện được thỏa nếu...

IS EMPTY

IS NULL

vô giá trị

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

is not empty

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

là phần tử của

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

Không phải là một phần tử của

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

nằm trong phạm vi [x,y]

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Không nằm trong phạm vi [x,y]

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

chứa a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

không chứa « a, b, c... »

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

có giá trị Đúng

... tên trường có giá trị Đúng.

= FALSE

= FALSE

có giá trị Sai

... the field data value is set to false.


Thí dụ

='Ms.'

trả về các tên trường có nội dung « Ms. ».

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Giống như dãy thoát: {escape 'escape-character'}

Thí dụ: select * from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'}

Mẫu thí dụ sẽ cung cấp cho bạn tất cả các mục nhập trong chúng tên mục bắt đầu với « The * ». Có nghĩa là bạn cũng có khả năng tìm kiếm các ký tự mà bằng cách khác sẽ được giải thích dưới dạng bộ giữ chỗ, v.d. dấu sao (*), dấu hỏi (?), dấu gạch dưới (_), dấu phần trăm (%) hoặc dấu chấm (.).

Dãy thoát Nối lại bên ngoài: {oj outer-join}

Thí dụ: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Truy vấn các trường văn bản

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

Truy vấn các trường dữ liệu

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

Ngày

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Giờ

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DateTime

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Thí dụ: select {d '1999-12-31'} from world.years

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Truy vấn các trường Có/Không

Để truy vấn các trường kiểu Có/Không đối với bảng dBASE, dùng cú pháp này:

Trạng thái

Tiêu chuẩn truy vấn

Thí dụ

đối với bang dBASE: không phải bằng với bất cứ giá trị nào được cho

« =1 » trả về tất cả các bản ghi trong đó trường Có/Không có trạng thái « Có » hay « Bật » (được tô sáng màu đen).

Không

.

« =0 » thì trả về tất cả các bản ghi trong đó trường Có/Không có trạng thái « Không » hoặc « Tắt » (không chọn gì).

Vô giá trị

IS NULL

IS NULLS NULL thì trả về tất cả các bản ghi nào mà trường Có/Không không có tình trạng Có, cũng không có tình trạng Không (tô sáng màu xám).


Biểu tượng Ghi chú

Cú pháp phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu đang dùng. Bạn cũng nên ghi chú rằng trường kiểu Có/Không có thể được xác định khác (chỉ có 2 tình trạng, thay cho 3).


Truy vấn tham số

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

Biểu tượng Cảnh báo

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


Biểu tượng Gợi ý

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

Nhập tham số

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

Biểu tượng Gợi ý

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


Chế độ SQL

SQL (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) diễn tả các câu lệnh để cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!