Phần tử còn thiếu

Mở một truy vấn chứa bảng hay trường không còn tồn tại lại thì hộp thoại Phần tử còn thiếu xuất hiện. Hộp thoại này đặt tên của bảng hay trường còn thiếu mà không thể được giải thích, và cho phép bạn quyết định nên tiếp tục thủ tục này thế nào.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Tiếp tục như thế nào?

Có sẵn ba tùy chọn để trả lời câu hỏi này:

Bạn có thực sự muốn mở truy vấn trong ô xem đồ họa không?

Cho phép bạn mở truy vấn trong ô Xem thiết kế, bất chấp các phần tử còn thiếu. Tùy chọn này chỉ cho phép bạn ghi rõ nếu các lỗi khác nên bị bỏ qua hay không.

Truy vấn được mở trong Ô xem Thiết kế (giao diện đồ họa). Bảng còn thiếu thì hình như rỗng, và trường không hợp lệ có tên (không hợp lệ) trong danh sách các trường. Vì vậy bạn có thể thao tác chính xác những trường đã gây ra lỗi.

Mở truy vấn trong ô xem SQL

Cho phép bạn mở đề cương truy vấn ở Chế độ SQL, và để giải thích truy vấn theo mã SQL sở hữu. Bạn chỉ có thể thoát khỏi chế độ SQL sở hữu một khi câu lệnh LibreOffice được giải thích hoàn toàn (chỉ có thể làm được nếu các bảng/trường được dùng trong truy vấn có thực sự tồn tại).

Đừng mở truy vấn đó

Cho phép bạn hủy bỏ thủ tục, và ghi rõ không nên mở truy vấn. Tùy chọn này tương ứng với chức năng của cái nút Thôi trong hộp thoại.

Cũng bỏ qua các lỗi tương tự

Nếu bạn đã bật tùy chọn thứ nhất, nhưng vẫn còn muốn mở truy vấn trong ô xem đồ họa, bất chấp các phần tử còn thiếu, thì bạn có thể ghi rõ có nên bỏ qua các lỗi khác hay không. Do đó, trong tiến trình mở hiện thời, không có thông điệp lỗi sẽ được hiển thị nếu không thể giải thích đúng truy vấn.

Please support us!