Data Source Title

Ghi rõ một địa điểm cho tập tin sổ địa chỉ, và một tên dưới đó nguồn dữ liệu sẽ được liệt kê trong bộ thăm dò nguồn dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Address Data Source Wizards - Data source title


Địa điểm

Ghi rõ địa điểm của tập tin cơ sở dữ liệu.

Duyệt

Ghi rõ địa điểm bằng hộp thoại tập tin.

Làm cho sổ địa chỉ này là sẵn sàng cho mọi mô-đun trong LibreOffice.

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

Tên sổ địa chỉ

Specifies the data source name.

Please support us!