Chọn bảng

Ghi rõ một bảng từ nguồn sổ địa chỉ Mozilla / Netscape 6.x mà được dùng như sổ địa chỉ trong LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Address Data Source Wizards - Table selection


Mọi bảng từ hồ sơ người dùng thứ nhất sẽ được đăng ký cho nguồn dữ liệu này trong LibreOffice. Bạn cần phải ghi rõ một bảng để dùng trong các mẫu LibreOffice.

Hộp liệt kê

Specifies the table that is to serve as the address book for the LibreOffice templates.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể thay đổi mẫu và tài liệu vào lúc sau, bằng cách chọn lệnh Sửa > Cơ sở dữ liệu Exchange.


Please support us!