Thiết lập thêm

Cho phép bạn nhập các thiết lập thêm về dữ liệu địa chỉ LDAP và các nguồn dữ liệu bên ngoài khác.

Để truy cập lệnh này...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Thiết lập

Calls a dialog in which you can enter additional settings.

Nếu bạn đã chọn mục LDAP trên trang đầu tiên, ở đây bạn sẽ thấy trang LDAP.

Please support us!