Nguồn Dữ liệu Địa chỉ

Trợ lý này đăng ký một sổ địa chỉ đã tồn tại như một nguồn dữ liệu trong LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Menu File - Wizards - Address Data Source.


Bạn có thể đăng ký dữ liệu địa chỉ và các nguồn dữ liệu khác trong LibreOffice vào bất cứ lúc nào.

Registering an Address Book

Hãy chọn kiểu của sổ địa chỉ bên ngoài của bạn

Không phải tất cả các kiểu có sẵn sàng trong mọi hệ thống.

Thunderbird

Bật tùy chọn này nếu bạn đã sử dụng sổ địa chỉ trong phần mềm Groupwise.

Sổ địa chỉ KDE

Bật tùy chọn này nếu bạn đã sử dụng sổ địa chỉ KDE.

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

Evolution

Bật tùy chọn này nếu bạn đã sử dụng sổ địa chỉ trong trình thư điện tử Evolution.

Evolution LDAP

Bật tùy chọn này nếu bạn đã sử dụng sổ địa chỉ trong trình thư điện tử Evolution (LDAP).

Groupwise

Bật tùy chọn này nếu bạn đã sử dụng sổ địa chỉ trong phần mềm Groupwise.

Nguồn dữ liệu bên ngoài khác

Hãy bật tùy chọn này nếu bạn muốn đăng một nguồn dữ liệu khác như sổ địa chỉ trong LibreOffice.

Thôi

Thoát khỏi trợ lý, không thay đổi gì.

Lùi

Cho bạn xem mục đã chọn trong những bước trước. Luôn luôn có khả năng trở về hay tiếp lên. Thiết lập hiện thời sẽ vẫn được lưu.

Tiếp

Lưu thiết lập hiện thời và tiến tới trang kế tiếp.

Tạo

Thiết lập kết nối tới nguồn dữ liệu, sau đó đóng hộp thoại.

Please support us!