Trợ lý Chuyển đổi Euro

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Chỉ tập tin đã đóng sẽ được chuyển đổi. Tuy nhiên, có thể sử dụng Bộ Chuyển đổi Euro trong một tài liệu LibreOffice Calc còn mở. Trong trường hợp này, một hộp thoại riêng sẽ mở. Hộp thoại này được diễn tả ở kết thúc của phần này.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


Biểu tượng Cảnh báo

Chỉ chuyển đổi tiền tệ của những quốc gia thuộc về Liên Bang Tiền Tài Châu Âu.


Phạm vi

Một tài liệu LibreOffice Calc

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Toàn thư mục

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Tiền tệ

Specifies the currency to be converted into euros.

Thư mục nguồn / Tài liệu nguồn

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Gồm các thư mục con

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Cũng chuyển đổi các trường và bảng trong văn bản tài liệu

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Biểu tượng Cảnh báo

Không chuyển đổi giá trị nằm bên ngoài trường hay bảng trong tài liệu văn bản.


Tạm thời hủy bảo vệ bảng, không cần xác nhận

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Thư mục đích

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Thôi

Closes the Euro Converter.

Trợ giúp

Activates the help for the dialog.

Chuyển đổi

Starts the conversion.

Trong khi chuyển đổi, cũng hiển thị một trang tiến hành.

Lùi

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Biểu tượng

Bộ Chuyển đổi Euro

Hộp thoại Bộ Chuyển đổi Euro chứa những chức năng theo đây:

Toàn tài liệu

Converts the entire document.

Tiền tệ

Specifies the currency to be converted into euros.

Vùng chọn

Chọn những ô bạn muốn chuyển đổi trong phạm vi này, nếu bạn đã không đánh dấu trong hộp kiểm Toàn tài liệu. Bật một tùy chọn, sau đó nhấn vào những mục đã muốn trong trường Mẫu / Phạm vi tiền tệ. Phạm vi đã chọn sẽ hiện rõ trong tài liệu. Nhấn vào nút Chuyển đổi để thực hiện tiến trình chuyển đổi.

Kiểu ô

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Ô tiền tệ trong bảng hiện có

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Ô tiền tệ trong toàn tài liệu

All currency cells in the active document will be converted.

Phạm vi đã chọn

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Mẫu / Phạm vi tiền tệ

Displays the ranges to be converted from the list.

Please support us!