Bộ Chuyển đổi Tài liệu > Trang tiếp tục

Ghi rõ, cho mỗi kiểu mẫu và kiểu tài liệu, thư mục từ đó cần đọc và thư mục vào đó cần ghi.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Mẫu

Xác định có nên chuyển đổi mẫu hay không, và cách chuyển đổi.

Mẫu văn bản

Ghi chú rằng nhãn « Mẫu văn bản » có thể thay đổi, phụ thuộc vào các sự chọn trên những trang trước. Chẳng hạn, nếu tài liệu kiểu Microsoft Word đã được chọn, nhãn trở thành « Mẫu Word ».

Ghi rõ có nên chuyển đổi mẫu.

Gồm thư mục con

Ngụ ý sẽ cũng tìm kiếm các tập tin tương ứng trong các thư mục con của thư mục đã chọn.

Nhập khẩu từ

Ghi rõ thư mục chứa các tập tin nguồn.

Lưu vào

Ghi rõ thư mục vào đó cần ghi các tập tin đích.

...

Mở hộp thoại để chọn đường dẫn đã muốn.

Tài liệu

Xác định có nên chuyển đổi tài liệu hay không, và cách chuyển đổi.

Tài liệu văn bản

Ghi chú rằng nhãn « Tài liệu văn bản » có thể thay đổi, phụ thuộc vào các sự chọn trên những trang trước. Chẳng hạn, nếu tài liệu kiểu Microsoft Word đã được chọn, nhãn trở thành « Tài liệu Word ».

Ngụ ý có nên chuyển đổi các tài liệu.

Gồm thư mục con

Ngụ ý sẽ cũng tìm kiếm các tập tin tương ứng trong các thư mục con của thư mục đã chọn.

Nhập khẩu từ

Ghi rõ thư mục chứa các tập tin nguồn.

Lưu vào

Ghi rõ thư mục vào đó cần ghi các tập tin đích.

...

Mở hộp thoại để chọn đường dẫn đã muốn.

Từ đó, bạn có thể trở về trang chính của Trợ lý Chuyển đổi Tài liệu.

Please support us!