Bộ Chuyển đổi Tài liệu > Trang 1

Specifies the type of Microsoft Office documents that will be converted.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Microsoft Office

Chuyển đổi tài liệu kiểu Microsoft Office sang định dạng tiêu chuẩn OpenDocument.

Tài liệu Word

Chuyển đổi tài liệu có định dạngMicrosoft Word (*.doc) sang tài liệu OpenDocument (*.odt).

Tài liệu Excel

Chuyển đổi tài liệu có định dạngMicrosoft Excel (*.xls) sang tài liệu OpenDocument (*.ods).

Tài liệu PowerPoint

Chuyển đổi tài liệu có định dạng Microsoft PowerPoint (*.ppt) sang tài liệu OpenDocument (*.odp).

Tạo bản ghi

Tạo một tập tin ghi lưu trong thư mục làm việc của bạn, hiển thị những tài liệu đã được chuyển đổi.

Tiến tới trang kế tiếp của Bộ Chuyển đổi Tài liệu.

Please support us!