Bộ Chuyển đổi Tài liệu

Sao chép và chuyển đổi tài liệu sang định dạng XML OpenDocument (Tài Liệu Mở) dùng bởi LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Document Converter.


The wizard converts documents from Microsoft Word, Excel and PowerPoint. The source files are only read, not edited. New target files are written with the new file name extension in the same or a new folder.

Trợ lý Chuyển đổi Tài liệu chứa những trang theo đây:

Bộ Chuyển đổi Tài liệu > Trang 1

Specifies the type of Microsoft Office documents that will be converted.

Bộ Chuyển đổi Tài liệu > Trang tiếp tục

Ghi rõ, cho mỗi kiểu mẫu và kiểu tài liệu, thư mục từ đó cần đọc và thư mục vào đó cần ghi.

Tóm tắt Chuyển đổi Tài liệu

Hiển thị bản tóm kết quả khi bạn nhấn vào nút Chuyển đổi.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

Cho bạn xem mục đã chọn trong những bước trước. Luôn luôn có khả năng trở về hay tiếp lên. Thiết lập hiện thời sẽ vẫn được lưu.

Tiếp

Lưu thiết lập hiện thời và tiến tới trang kế tiếp.

Chuyển đổi

Khi bạn nhấn chuột để tiếp qua hộp thoại, cái nút này có tên Kế. Tuy nhiên, trên trang cuối cùng, nó trở thành Chuyển đổi. Bấm nút đó thì để thực hiện công việc chuyển đổi.

Please support us!