Trợ lý Phần tử Nhóm > Tạo Nhóm Tùy chọn

Ghi rõ nhãn cho nhóm tùy chọn.

Để truy cập lệnh này...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


Nhóm tùy chọn của bạn sẽ nhận phụ đề nào?

Ghi rõ nhãn cho hộp tùy chọn. Bạn sẽ thấy nhãn của hộp nhóm được hiển thị trong biểu mẫu. Văn bản bạn nhập vào đây tương ứng với thuộc tính Nhãn của hộp nhóm.

Please support us!